Sytuacja zdrowotna ludności polski

Popularyzacja wiedzy (platforma translacji wiedzy)


W ostatnich latach coraz intensywniej propaguje się wykorzystanie wiedzy z badań w dziedzinie zdrowia do działań praktycznych, a także do tworzenia polityk i programów, mających zastosowanie zarówno w leczeniu (medycynie naprawczej), zdrowiu publicznym, promocji zdrowia, jak i organizacji systemu zdrowotnego. Wynika to przede wszystkim z dążenia do prowadzenia efektywnych działań służących poprawie sytuacji zdrowotnej oraz ograniczaniu społecznych nierówności w zdrowiu.

Niestety, jak pokazują wyniki badań prowadzonych na całym świecie, pomimo wielu wysiłków, wiedza z badań w dziedzinie zdrowia jest wykorzystywana do podejmowania decyzji w niezadawalającym stopniu i stosunkowo rzadko.

W piśmiennictwie związanym z dziedziną zdrowia do opisu procesu, w którym wiedzę tłumaczy się do celów praktycznych coraz częściej używane jest określenie „translacja wiedzy” (ang. knowledge translation).

Canadian Institutes of Health Research definiują translację wiedzy (ang. knowledge translation) jako dynamiczny i cykliczny proces, który obejmuje:

  • syntezę, czyli zebranie wyników z wielu badań na dany temat,
  • rozpowszechnienie zebranych wyników poprzez komunikaty dostosowane do konkretnych odbiorców,
  • wymianę, czyli interakcje między naukowcami a odbiorcami wiedzy,
  • etycznie uzasadnione zastosowanie wiedzy,


w celu poprawy zdrowia, udostępnienia bardziej efektywnych świadczeń zdrowotnych oraz produktów, a także wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej.

Celem tej sekcji jest dostarczenie, w dostosowanej do potrzeb użytkownika formie, informacji (m.in. podsumowań, wyników badań, innych form dowodów z badań naukowych) pochodzących z wiarygodnych źródeł, wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie polityki lub praktyki zdrowia publicznego.

OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en.