Sytuacja demograficzna i społeczno- ekonomiczna

Wskaźniki demograficzne i społeczno-ekonomiczne

 

W ProfiBazie zgromadzono dane z obszarów demografii oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności Polski. Dane te pochodzą głównie ze zbiorów gromadzonych w Głównym Urzędzie Statystycznym i Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH-PIB.

Zbieranie i upublicznianie tych danych odbywa się na podstawie określonych przepisów prawa, w tym: ustawy o statystyce publicznej. Art. 35. ustawy o statystyce publicznej określa jakie dane są zbierane i mogą być udostępniane jako informacje sektora publicznego. Dane te dotyczą m.in.: ludności, procesów demograficznych, gospodarstw domowych i rodzin, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo według cech społeczno-ekonomicznych jak również przedstawiają subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym pomocy społecznej (beneficjenci pomocy społecznej), zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Udostępnione w ProfiBazie zbiory danych mogą być pomocne w procesie oceny potrzeb zdrowotnych, tworzeniu polityk zdrowotnych na poziomie krajowym i lokalnym, a także planowaniu, realizacji i ewaluacji działań w obszarze zdrowia publicznego.

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Zdrowia znajduje się w zakładkach: Publikacje, materiały edukacyjne oraz Akty Prawne.

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładki Zbiory danych. Informacje tam zamieszczone mogą być generowane w postaci tabel, wykresów lub map, a także plików zawierających surowe dane (CSV).

Sytuacja demograficzna

Sytuacja społeczno-ekonomiczna