Rodzaje interwencji zdrowia publicznego

Rodzaje interwencji zdrowia publicznego

 

Interwencje zdrowia publicznego według definicji Minnesota Department of Health z 2001 roku to działania podejmowane w imieniu i na rzecz jednostek, rodzin, systemów i społeczności w celu poprawy lub ochrony zdrowia.

Interwencje zdrowia publicznego wdraża się za pomocą programów i projektów.

Prowadzenie interwencji zdrowia publicznego to mówiąc w uproszczeniu realizacja działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej ludności. To troska o zachowanie i umacnianie zdrowia w wymiarze makrospołecznym, lokalnym i środowiskowym, uwzględniająca stan zdrowia i potrzeby zdrowotne zbiorowości oraz inicjowanie skoordynowanych wysiłków instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych.

Cel ten uzyskuje się poprzez tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-ekonomicznych, środowiskowych, zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym o znaczeniu społecznym, powszechny i równy dostęp do opieki medycznej, a także kształtowanie zdrowego stylu życia w ramach edukacji zdrowotnej oraz realizacji programów w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Interwencje z zakresu zdrowia publicznego są zróżnicowane i obejmują działania odnoszące się zarówno do pojedynczych osób (np. pacjenta), grup, jak i całego społeczeństwa. Mają one na celu zapobieganie lub kontrolę danej choroby lub grupy chorób, urazu, niepełnosprawności lub zgonu. Często odnoszą się w sposób kompleksowy do wybranych problemów zdrowotnych.

Informacje na temat zrealizowanych interwencji prozdrowotnych prezentowane w zbiorach danych mogą pomóc w tworzeniu efektywnych programów zdrowotnych / programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na poprawę sytuacji zdrowotnej ludności (w tym społeczności lokalnych) - uzyskanie efektów zdrowotnych o największej wartości oraz optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych, kadrowych i rzeczowych.

Publikacje oraz akty prawne dotyczące interwencji zdrowia publicznego znajdują się w w zakładkach: Publikacje, materiały edukacyjne oraz Akty Prawne.

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładki Zbiory danych. Informacje tam zamieszczone mogą być generowane w postaci tabel, wykresów lub map, a także plików zawierających surowe dane (CSV).

Ochrona zdrowia, promocja zdrowia

Profilaktyka chorób