Sytuacja zdrowotna ludności polski

Wskaźniki zdrowotne

 

Niezbędnym elementem działań strategicznych i operacyjnych na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia społeczeństwa jest monitorowanie stanu zdrowia ludności. Jego celem jest pomiar rozmiaru zidentyfikowanych problemów zdrowotnych, ich trendów i stopnia zróżnicowania pomiędzy różnymi grupami ludności a także identyfikacja obszarów o priorytetowym znaczeniu dla zdrowia publicznego. W ocenie stanu zdrowia populacji posługujemy się negatywnymi miernikami stanu zdrowia do których należą m.in.:

  • Chorobowość - liczba chorych na daną chorobę, w stosunku do liczby ludności narażonej na tę chorobę,
    w określonym przedziale czasu;
  • Umieralność - liczba zgonów w stosunku do liczby ludności narażonej na zgon, w określonym przedziale czasu;
  • Śmiertelność - liczba zgonów w stosunku do liczby chorych na daną chorobę.

Rozpoznanie rozmiaru nierówności w zdrowiu społeczeństwa oraz dążenie do ich zmniejszania są jednym z priorytetowych działań w zakresie zdrowia publicznego.
Zgon stanowi najstarszą informację o niedoborze zdrowia ludności, a statystyki umieralności są głównym źródłem informacji o rozkładzie zagrożeń życia z powodu ciężkich chorób i przyczyn zewnętrznych. Współczynniki umieralności są w większości krajów, w tym w Polsce najbardziej dostępnym, kompletnym i wiarygodnym wskaźnikiem stanu zdrowia populacji, ze względu na prawny obowiązek rejestracji faktu zgonu oraz jego przyczyny.


Informacje o zgonach mieszkańców Polski zbierane są w ramach rutynowego systemu rejestracji zgonów, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
W prezentowanych analizach posłużono się dwoma wskaźnikami umieralności tzn. współczynnikiem rzeczywistym zgonów (umieralności) oraz standaryzowanym wskaźnikiem umieralności. Współczynnik rzeczywisty zgonów (WZ) opisuje natężenie umieralności w danej populacji w sposób bezpośredni przez odniesienie liczby zgonów do liczebności populacji, w której one wystąpiły tzn. liczby stałych mieszkańców danego województwa czy powiatu. Natomiast SMR - standaryzowany współczynnik zgonów (po przemnożeniu przez 100) mówi, o ile procent obserwowana w województwie/powiecie liczba zgonów jest większa (albo mniejsza) od liczby zgonów, jaką by zaobserwowano, gdyby natężenie umieralności w poszczególnych pięcioletnich grupach wieku było takie same jak w całej Polsce.
W odniesieniu do chorobowości hospitalizowanej również posługujemy się wskaźnikami rzeczywistymi oraz standaryzowanymi.

Więcej informacji na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski znajduje się w zakładkach: Publikacje, materiały edukacyjne oraz Akty Prawne.
Zapraszamy do odwiedzenia Zakładki Zbiory danych. Informacje tam zamieszczone mogą być generowane w postaci tabel, wykresów lub map, a także plików zawierających surowe dane (CSV).

Sytuacja zdrowotna i jej determinanty