Rozpowszechnienie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) na świecie

Szacuje się, że średnio na świecie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) występuje u 8 na 1000 osób. Jednak w Europie rozpowszechnienie FASD jest znacznie większe i wynosi około 2% (tzn. występuje u 20 osób na 1000), a w USA – około 1-5%. W Polsce FASD występuje nie rzadziej niż u 2% dzieci w wieku szkolnym 1 2 3. Oznacza to, że FASD występuje znacznie częściej niż najbardziej rozpowszechniona choroba genetyczna - zespół Downa lub zaburzenia ze spektrum autyzmu.

FASD jest 10 do 40 razy częściej rozpoznawany w specyficznych grupach niż w populacji generalnej. Dotyczy to zwłaszcza dzieci objętych opieką instytucjonalną, przebywających w placówkach wychowawczych, uczących się w szkołach specjalnych, w specjalistycznych ośrodkach medycznych i u rdzennych mieszkańców Ameryki lub Australii. W Europie zachodniej, taką grupą szczególnego ryzyka są dzieci adoptowane z Europy wschodniej (Rosji i Ukrainy). W świetle wyników polskich badań, nie wydaje się to zaskakujące. Badania przeprowadzone w jednym z ośrodków preadopcyjnych wykazały, że płodowy zespół alkoholowy (FAS) dotyczył 71% dzieci

 

1 - Popova, S., Lange, S., Probst, C., Gmel, G. & Rehm, J. Global prevalence of alcohol use and binge drinking during pregnancy, and fetal alcohol spectrum disorder. Biochem. Cell Biol. 96, 237–240 (2018);

2 - May PA, Chambers CD, Kalberg WO, et al. Prevalence of Fetal Alcohol Spectrum Disorders in 4 US Communities. JAMA. 2018;319(5):474-482. doi:10.1001/jama.2017.21896;

3 - Okulicz-Kozaryn K, Borkowska M, Brzózka K. FASD Prevalence among Schoolchildren in Poland. J Appl Res Intellect Disabil. 2017 Jan;30(1):61-70. doi: 10.1111/jar.12219. Epub 2015 Oct 1. PMID: 26423667

 
Materiał edukacyjny opracowany w ramach zadań państwowego instytutu badawczego realizowanych przez NIZP PZH – PIB,
finansowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr NIZP PZH-PIB/2021/1094/1056. Warszawa 2023 r.
Autorka: dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn
Źródło: OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en