Wyszukiwanie

Według WHO system zdrowotny to zbiór wszystkich publicznych i prywatnych organizacji, instytucji i zasobów, które są uprawnione do poprawy, utrzymania lub przywracania zdrowia.
Ustawa dopuszcza wdrażanie trzech podstawowych programów: zdrowotnych, pilotażowych oraz polityki zdrowotnej.
Na mocy ustawy z 1998 roku, 1 stycznia 1999 wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki.
Interwencja zdrowia publicznego to działania podejmowane w imieniu i na rzecz jednostek, rodzin, systemów i społeczności w celu poprawy lub ochrony zdrowia (Minnesota Department of Health 2001).
W procesie planowania i realizacji programu zdrowotnego należy zastosować interwencje, co do których istnieją dowody, że są skuteczne oraz połączyć to z preferencjami danej społeczności bądź populacji.
W piśmiennictwie coraz więcej uwagi poświęca się refleksjom nad etyką postępowania w zdrowiu publicznym, profilaktyce chorób, promocji zdrowia i komunikacji o zdrowiu.