Programy zdrowotne

Wnikliwe monitorowanie i rzetelna ewaluacja należą do najważniejszych czynności w trakcie realizacji programu i dowodzą odpowiedzialności twórców programu wobec wszystkich interesariuszy.
Najniższe piętro celów programu zdrowotnego, tu nazywane zadaniami, może dotyczyć skutku programu (odpowiednik punktów końcowych badania klinicznego), albo czynności podjętych w programie (procesów, działań).
Cel programu, a właściwie cele, opisuje się pomocą sformułowań ułożonych w określonej hierarchii – zaczynając od najbardziej ogólnych, a kończąc na najbardziej szczegółowych.
Planowanie jest procesem, który wymaga współdziałania wielu interesariuszy, a zwłaszcza udziału adresatów / grup docelowych / beneficjentów. Program zaplanowany bez ich udziału nie może skończyć się sukcesem.
Wymagania prawne wobec programów realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (stan na dzień 21. 10.2019 r.)
Program zdrowotny może być mały lub duży, prosty lub skomplikowany. Musi być spisany (sformułowany na piśmie) i zakomunikowany.