Wyszukiwanie

Zapobieganie chorobom, w tym wczesne wykrywanie chorób.
Promocja zdrowia obejmująca działania dotyczące społecznych determinantów zdrowia i nierówności w zdrowiu.
Ochrona zdrowia obejmująca bezpieczeństwo środowiskowe, pracy, żywności, itp.​
Monitorowanie zagrożeń zdrowotnych oraz katastrof i reagowanie na nie.
Nadzór nad zdrowiem i dobrostanem populacji.
Połączenie procedur, metod i narzędzi, za pomocą których planowana polityka, planowany program lub projekt mogą być oceniane pod względem ich potencjalnych oddziaływań na zdrowie populacji, rozkładu takich oddziaływań, a także na nierówności w zdrowiu.