Kompetencje do pracy w zdrowiu publicznym – część IV. Przykłady dotyczące zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę kilku list kompetencji pracowników zdrowia publicznego, promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Pomimo istotnych różnic w strukturze i treści tych dokumentów starano się zachować jednolity schemat prezentacji. W tłumaczeniu dokonano skrótów oraz zastosowano jednolitą formę gramatyczną, niezależnie od sformułowań oryginalnych. Osoby zainteresowane szczegółami powinny sięgnąć do opracowań oryginalnych. 
 

Zdrowie publiczne, pracownicy, Kanada 
 

Dokument pt. „Core competencies for public health in Canada” pochodzi z 2008 r. i został wydany przez Public Health Agency of Canada. Określono w nim siedem grup kompetencji, dla których opisano łącznie 36 kompetencji szczegółowych. 

Grupa kompetencji 

Liczba kompetencji

1

Nauki w zdrowiu publicznym 

5

2

Ocena i analiza 

6

3

Planowanie programu i polityki, wdrożenie, ewaluacja

8

4

Partnerstwo, współpraca, rzecznictwo 

4

5

Różnorodność i integracja 

3

6

Komunikowanie się

4

7

Przywództwo 

6

Razem 

36

Wyróżniono trzy szczeble zatrudnienia: 

 • Pracowników na pierwszej linii, którzy mają kontakt z adresatami działań, samodzielnie wykonują rutynowe zadania, ale pod minimalnym nadzorem,
 • Konsultantów / specjalistów, którzy wykonują bardziej złożone zadania, w tym analityczne, i wspierają pracowników pierwszej linii,
 • Menedżerów / superwizorów, którzy odpowiadają za realizację funkcji zdrowia publicznego i programów.

Zaznaczono, że w niektórych organizacjach pracownicy mogą wykonywać zadania z różnych szczebli. Podano przykłady, jakie czynności powinni umieć wykonywać pracownicy różnych szczebli w kontekście danej kompetencji, przy czym przykłady nie dotyczą wszystkich szczebli zatrudnienia i wszystkich kompetencji. Dokument zawiera słownik podstawowych terminów oraz piśmiennictwo.

W 2012 r. National Collaborating Centre for Determinants of Health, a w 2015 r. National Collaborating Centre for Aboriginal Health zgłosiły wnioski o modyfikację listy.
 

Zdrowie publiczne, pracownicy (profesjonaliści), USA 
 

W USA powstały dwie bardzo szczegółowe listy kompetencji pracowników (profesjonalistów) zdrowia publicznego. Pierwsza została opublikowana w maju 2010 r., a druga (poprawiona i rozszerzona w stosunku do wersji pierwszej) w czerwcu 2014 r. Listy są wynikiem pracy Council on Linkages Between Academia and Public Health Practice (Council on Linkages), rady, która zrzesza 22 organizacje o zasięgu krajowym. Obecnie trwają prace nad rewizją wersji drugiej, co jest spowodowane publikacją nowej listy funkcji (świadczeń) zdrowia publicznego w 2020 r.

Poniżej przedstawiono charakterystykę listy z 2014 r. opublikowanej pt. „Core Competencies for Public Health Professionals” i opartej na funkcjach (świadczeniach) zdrowia publicznego z 1994 r. Wyróżniono osiem grup kompetencji (tzw. domen) oraz trzy szczeble zatrudnienia (podstawowy, średni i wyższy). Do każdej grupy i każdego poziomu przypisano odpowiednie kompetencje, co sumarycznie dało 83 kompetencje szczegółowe charakteryzujące szczebel podstawowy, 91 – średni oraz 92 – wyższy, przy czym pracownicy na kolejnych szczeblach powinni posiadać także kompetencje właściwe dla szczebla niższego.

Grupa kompetencji

Liczba kompetencji 

Wg szczebla zatrudnienia 

Razem dla grupy

Podstawowy, wstępny

Średni, nadzór

Wyższy, zarządzanie

1

Analiza i ocena 

14

15

15

44

2

Tworzenie polityki i planowanie programów 

12

13

14

39

3

Komunikowanie się 

8

8

8

24

4

Kompetencje kulturowe 

7

8

8

23

5

Praca ze społecznością 

10

11

11

32

6

Nauki stosowane w zdrowiu publicznym 

9

10

10

29

7

Planowanie finansów i zarządzanie

14

16

16

46

8

Przywództwo i myślenie systemowe 

9

10

10

29

Razem 

83

91

92

266


Dentystyczne zdrowie publiczne, specjaliści, USA
 

Podane poniżej listy z 1998 i 2015 r. powstały pod egidą American Board of Dental Public Health (ABDPH). Obie wersje zostały opisane w artykule pt. „New competencies for the 21st century dental public health specialist” z 2016 r. 

 

<

Grupa kompetencji, lista z 1998 r.

Grupa kompetencji, lista z 2015 r.

Liczba kompetencji

1

Planowanie programów zdrowia jamy ustnej dla populacji 

 

2

Wybór interwencji i strategii profilaktyki i kontroli 

 

3

Tworzenie zasobów, wdrożenie programów 

1

Zarządzanie programami populacyjnymi 

13

4

Respektowanie standardów etycznych

3

Podejmowanie decyzji etycznych

6

5

Ewaluacja i monitorowanie systemu świadczeń 

2

Ewaluacja sytemu opieki stomatologicznej 

5

6

Projektowanie systemu nadzoru 

4

Projektowanie systemu nadzoru 

9

7

Komunikowanie się i współpraca 

5

Komunikowanie się 

8

8

Rzecznictwo, tworzenie i ewaluacja polityk i prawa 

6

Przywództwo we współpracy

8

9

Krytyka i synteza piśmiennictwa 

7

Rzecznictwo dotyczące polityki, prawa

5

10

Projektowanie i prowadzenie badan populacyjnych

8

Krytyczna ocena dowodów 

8

 

9

Prowadzenie badań

9

 

10

Integracja społecznych uwarunkowań zdrowia do praktyki

3

 

Razem 

74

Cały zestaw z 2015 r. oraz osobno każdą grupę kompetencji opatrzono komentarzem dotyczącym założeń przyjętego stanowiska (dlaczego? po co?). Następnie dla każdej grupy określono kompetencje szczegółowe – łącznie 74.


Promocja zdrowia, pracownicy, CompHP Project finansowany przez UE
 

Projekt pn. „European Project CompHP - Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe” był realizowany w latach 2009-2012. Wyniki zostały opublikowane w 2012 r. w opracowaniu pt. „The CompHP Project Handbooks”. W dokumencie opisano 9 grup kompetencji kluczowych, którym przypisano łącznie 46 kompetencji szczegółowych.

Grupa kompetencji 

Liczba kompetencji 

1

Ułatwianie zmian 

5

2

Rzecznictwo zdrowotne 

5

3

Pośredniczenie poprzez partnerstwo 

4

4

Komunikowanie się

4

5

Przywództwo

6

6

Ocena 

7

7

Planowanie

5

8

Wdrożenie 

5

9

Ewaluacja i badania

5

Razem 

46

Ponadto opisano założenia listy, sposoby jej wykorzystania, wartości leżące u podstaw pracy w promocji zdrowia, zakres wiedzy wymaganej w pracy, standardy pracy w powiązaniu z kompetencjami, zasady akredytacji, słownik oraz piśmiennictwo. Całość koncepcji przedstawiono graficznie w poniższy sposób. 

Ustalenia projektu CompHP stały się podłożem kolejnego projektu, realizowanego w 2013 r. Przy wsparciu funduszy europejskich utworzono The Health Promotion Competencies and Workforce Development Working Group (CWDG), czyli sieć składającą się przedstawicieli International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), ekspertów z 16 krajów członkowskich UE oraz 13 innych ekspertów międzynarodowych. Celem grupy roboczej CWDG była poprawa kompetencji i skuteczności siły roboczej zajmującej się promocją zdrowia na poziomie praktycznym, politycznym i akademickim, zwłaszcza w UE. Uznano, że kompetentna kadra ma kluczowe znaczenie dla rozwoju promocji zdrowia oraz zmniejszania nierówności w zdrowiu. W wyniku pracy IUHPE i CWDG powstał dokument pn. „IUHPE Core Competencies and Professional Standards for Health Promotion”, a następnie ogólnoświatowy system akredytacji, który obejmuje:

 • Wyznaczenie National Accreditation Organisations (NAOs), które mają uprawnienia do rejestracji pracowników promocji zdrowia na podległym obszarze,
  • Obecnie obejmuje 4 jednostki z Estonii, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Irlandii 
 • Akredytację programów kształcenia i kursów promocji zdrowia,
  • Obecnie obejmuje 10 programów z Australii, 5 z Irlandii, po dwa z Włoch i Wielkiej Brytanii oraz po jednym z Finlandii, Estonii, Niderlandów i Portugalii,
 • Rejestrację pracowników promocji zdrowia,
  • Obecnie obejmuje ok. 150 osób, głównie z Australii oraz Irlandii, ale także pojedyncze osoby z Nigerii, Cypru, Malty, Izraela czy Norwegii. 

Proces tworzenia globalnego systemu akredytacji toczył się w latach 2004-2016 i wymagał wielu kroków, nie tylko realizacji dwóch wymienionych projektów. 


Edukacja zdrowotna, specjaliści edukacji zdrowotnej, USA
 

Aktualna lista kompetencji została opublikowana w 2020 r. pn. „Areas of responsibility, competencies and sub-competencies for health education specialist practice analysis II (HESPA II 2020)” przez National Commission for Health Education Credentialing (NCHEC).

Obszar odpowiedzialności / grupa kompetencji

Liczba kompetencji

1

Ocena potrzeb i potencjał 

25

2

Planowanie

19

3

Wdrożenie 

16

4

Ewaluacja i badania 

37

5

Rzecznictwo 

18

6

Komunikowanie się 

26

7

Przywództwo I zarządzanie 

31

8

Etyka I profesjonalizm 

21

Razem 

193

W dokumencie wyróżniono osiem obszarów odpowiedzialności, podzielono je na podgrupy, a w podgrupach określono łącznie 193 kompetencji szczegółowych. Poniżej dla przykładu podano pięć kompetencji dotyczących podgrupy pn. „Planowanie oceny sytuacji” z obszaru „Ocena i potencjał”, dla którego określono 25 kompetencji. 

 1. Planowanie oceny sytuacji.
  1. Określenie celu i zakresu oceny.
  2. Zidentyfikowanie populacji docelowej (docelowych).
  3. Zidentyfikowanie istniejących i dostępnych zasobów, polityk, programów, praktyk oraz interwencji.
  4. Rozpoznanie czynników i uwarunkowań, które mają wpływ na proces oceny.
  5. Zrekrutowanie lub zaangażowanie priorytetowych populacji, partnerów i interesariuszy do udziału we wszystkich etapach oceny, planowania, wdrażania i ewaluacji. 

W dokumencie wskazano, które kompetencje szczegółowe są wymagane do zdania egzaminu uprawniającego do tytułu Certified Health Education Specialist (CHES) oraz Master Certified Health Education Specialist (MCHES). 

Autorzy: Cianciara D, Gajewska M, Piotrowicz M, Lewtak K, Urban E, Sugay L, Rutyna A.

(Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy)

 

 

 

ProfiBaza - Kontakt

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól.

0/5 (ilość ocen: 0)