Cele programu zdrowotnego

W każdym programie zdrowotnym wyznacza się cel, do którego dąży program. Cel programu, a właściwie cele, opisuje się pomocą sformułowań ułożonych w określonej hierarchii – zaczynając od najbardziej ogólnych, a kończąc na najbardziej szczegółowych.  

W języku angielskim najbardziej ogólny opis celu programu nazywany jest jego misją (mission). Zasadniczy cel programu nazywany jest goal, a najbardziej szczegółowy – zadaniem (objective) lub zadaniami (objectives). W piśmiennictwie polskim nie ujednolicono terminologii związanej z celami programu, toteż najniższe piętro celów nazywa się celami szczegółowymi (np. w programach polityki zdrowotnej zgodnych z wymaganiami AOTMIT) albo zadaniami. 

Potencjalna hierarchia celów programu zdrowotnego

Potencjalna hierarchia celów programu zdrowotnego

 

Nie każdy program musi być opisany za pomocą czterech pięter celów. Zazwyczaj jest to konieczne w dużych programach, na przykład o zasięgu krajowym i dotyczących licznych zagadnień. W niewielkich programach często można z tego zrezygnować i ograniczyć się do celu głównego i celów szczegółowych bądź zadań.

Duże programy mogą mieć kilka celów głównych, a każdy taki cel może być uściślony za pomocą licznych celów szczegółowych, te zaś – za pomocą licznych zadań.

Cele wyższych rządów mogą być opisane dość ogólnie, tzn. bez zastosowania kryteriów SMART (patrz Zadania SMART), podczas gdy opisanie celów najniższego szczebla w danym programie bezwarunkowo powinno być zgodne z kryteriami SMART.

Autor: Dorota Cianciara
26.11.2019

ProfiBaza - Kontakt

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól.

0/5 (ilość ocen: 1)