Sprawozdania z zadań zdrowia publicznego (NPZ)

Sprawozdania z zadań
zdrowia publicznego (NPZ)

 

Ustawa o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 r. nakłada na wszystkie organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne obowiązek współpracy z Ministrem Zdrowia i udzielania mu pomocy (m.in. udostępniania wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego).

Minister Zdrowia jako koordynator realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) monitoruje działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego (stale lub okresowo) w kontekście celu strategicznego i celów operacyjnych NPZ.

Ustawa określa także nowy sposób gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Sposób przekazywania rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz wzór dokumentu zawierającego informacje o tych zadaniach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216).

Do 30 kwietnia każdego roku roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przekazują Ministrowi Zdrowia organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Do 31 marca każdego roku roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie. Wojewoda weryfikuje tę informację pod względem spełniania określonych w ustawie wymagań oraz zgodności realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia. Wojewoda na podstawie zebranych informacji przygotowuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz przekazuje ją Ministrowi Zdrowia do 30 września każdego roku.

Dane o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

Na podstawie zebranych danych Minister Zdrowia sporządza co dwa lata informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określonych w ustawie o zdrowiu publicznym. Minister Zdrowia przekazuje informację Radzie Ministrów, która po jej przyjęciu kieruje ją do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Zdrowia znajduje się w zakładkach: Publikacje, materiały edukacyjne oraz Akty Prawne.

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładki Zbiory danych. Informacje tam zamieszczone mogą być generowane w postaci tabel, wykresów lub map, a także plików zawierających surowe dane (CSV).