Wyszukiwanie

W XX w. szczepionki i programy szczepień zapobiegły epidemiom wielu chorób, które zagrażają zdrowiu i życiu. Z tego powodu uznawane są za jedno z największych osiągnięć zdrowia publicznego.
Edukacja zdrowotna jest jedną z metod działania promocji zdrowia, ale nie jest z nią tożsama.
W piśmiennictwie związanym z problematyką zdrowotną nie ma ujednoliconego nazewnictwa odnośnie do komunikowania w sytuacji kryzysowej oraz komunikowania ryzyka w sytuacjach kryzysowych.
Współczesne rzecznictwo zdrowotne jest niejednorodne i obejmuje dwa zasadnicze nurty - na rzecz jednostek (pacjentów i ich rodzin) oraz na rzecz grup (społeczności, populacji).
Podejście, w którym w systematyczny sposób uwzględnia się wpływ decyzji na zdrowie ludzi, poszukuje synergii między politykami publicznymi oraz dąży do unikania skutków szkodliwych dla zdrowia.
Program zdrowotny może być mały lub duży, prosty lub skomplikowany. Musi być spisany (sformułowany na piśmie) i zakomunikowany.