Zadania SMART

Najniższe piętro celów programu zdrowotnego, tu nazywane zadaniami, może dotyczyć skutku programu (odpowiednik punktów końcowych badania klinicznego), albo czynności podjętych w programie (procesów, działań).

Zadania programu należy sformułować według kryteriów SMART, czyli zdania powinny być:

  • Specific, konkretne – jednoznaczne, jasno opisujące co ma być osiągnięte,
  • Measurable, mierzalne – podające w liczbach stopień oczekiwanych zmian,
  • Appropriate, odpowiednie – sensowne, mające logiczny i realny związek przyczynowy z tym, co program ma osiągnąć,
  • Realistic, realne – możliwe do uzyskania w określonym czasie,
  • Time-bound, określone w czasie – pokazujące horyzont czasowy, w jakim oczekuje się zmiany.

Istnieją inne rozwinięcia akronimu SMART. Czasem stosuje się też rozszerzoną wersję kryteriów, tj.  SMARTER.

Powyższe kryteria służą temu, aby zadania odpowiadały precyzyjnie na pytania: co ma się zdarzyć, przy pomocy czego lub kogo, u kogo, o ile, gdzie, w jakim czasie? Dzięki temu nadaje się strukturę planowanemu programowi oraz umożliwia monitorowanie postępów i ocenę efektów (ewaluację).

W niektórych programach kryteria SMART stosuje się również do określenia celów z wyższych pięter (głównych i szczegółowych). Zależy to od wielu czynników, w tym od wielkości i konstrukcji programu, donatora lub podmiotu nadzorującego wdrożenie programu.

AOTMiT wymaga, aby w projekcie programu polityki zdrowotnej (PPZ) zarówno cel główny jak cele szczegółowe (w schemacie PPZ nie wyróżnia się zadań) były mierzalne i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji programu. Podejście takie jest wygodne przy określaniu mierników efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej wymaganych przez Agencję.

Autor: Dorota Cianciara
26.11.2019

ProfiBaza - Kontakt

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól.

0/5 (ilość ocen: 1)