Wyszukiwanie

Wyróżnia się profilaktykę prowadzoną w odniesieniu do pojedynczych osób z wysokim ryzkiem wystąpienia danej choroby oraz profilaktykę populacyjną, która jest skierowana do całej populacji niezależnie od indywidualnego ryzyka.
Najbardziej popularne podejście do profilaktyki chorób wywodzi się z lat 50. XX w. i polega na wyróżnieniu profilaktyki pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej zgodnie z historią naturalną choroby.
Profilaktyka chorób to działania ukierunkowane na zapobieganie wystąpieniu choroby, na minimalizowanie wpływu choroby i niepełnosprawności albo – jeśli nie jest to możliwe – opóźnienie jej postępu.
Nadrzędnym celem promocji zdrowia jest umożliwienie ludziom władztwa (sprawowania kontroli) nad różnymi uwarunkowaniami zdrowia, w tym nad warunkami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz warunkami społecznymi i ekonomicznymi.
W czasach nowożytnych myślenie o poprawie zdrowia w sposób podobny do idei wyrażonej w Karcie Ottawskiej było widoczne przynajmniej od XIX w.
Promocja zdrowia to proces, który umożliwia ludziom kontrolę (panowanie) nad zdrowiem i jego poprawę.