Wyszukiwanie

W zdrowiu publicznym, podobnie jak w innych naukach i biznesie rozwój nie jest możliwy bez prowadzenia badań i gromadzenia informacji.
Zdrowie publiczne jest dziedziną nauki oraz praktyki – połączeniem wiedzy i działania. Dąży do zapobiegania chorobom oraz wydłużania życia w skali populacyjnej.
h1.title {margin: 0.67em auto;max-width:75%;}

Biorąc pod uwagę wyłącznie piśmiennictwo anglojęzyczne, można powiedzieć, że w ostatnich dwóch dekadach powstało ok. 50 szerzej znanych list kompetencji do zadań wykonywanych w zdrowiu publicznym. Listy takie powstały w krajach, takich jak: USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania oraz na forum międzynarodowym. Na tę liczbę składają się listy opracowane przez różne podmioty, dotyczące różnych obszarów działań zdrowia publicznego oraz różnych grup osób wykonujących zadania zdrowia publicznego.

td p {padding-top:15px;}

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę kilku list kompetencji pracowników zdrowia publicznego, promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Pomimo istotnych różnic w strukturze i treści tych dokumentów starano się zachować jednolity schemat prezentacji. W tłumaczeniu dokonano skrótów oraz zastosowano jednolitą formę gramatyczną, niezależnie od sformułowań oryginalnych. Osoby zainteresowane szczegółami powinny sięgnąć do opracowań oryginalnych. 
 

Kompetencje to zdolność do podejmowania określonych działań i zadań przy wykorzystaniu efektów uczenia się oraz własnych doświadczeń w danych okolicznościach.
Chociaż zdrowie publiczne ma długi rodowód, to systematyczne porządkowanie tego obszaru rozpoczęło się dopiero w ostatnich dekadach XX w. Prekursorem tej aktywności były Stany Zjednoczone.