Rodzaje interwencji zdrowia publicznego

Dokumenty gromadzone przez AOTMiT

 

Zgodnie z tzw. ustawami samorządowymi (tj. Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie województwa) do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej (PPZ) wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, powiatu i województwa.

Program polityki zdrowotnej (PPZ) definiowany jest jako zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, które umożliwiają osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przesyłania projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu ich zaopiniowania. PPZ powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania projektu programu AOTMiT przedstawia opinię na temat przygotowanego przez samorząd PPZ. Wdrażane mogą być jedynie PPZ, które otrzymały opinię pozytywną lub warunkowo-pozytywną po uwzględnieniu uwag AOTMiT.
Od 2019 roku PPZ mogą być realizowane także na podstawie, opracowanych przez AOTMiT, rekomendacji. Podmiot, który opracował projekt programu polityki zdrowotnej uwzględniający rekomendację, przed rozpoczęciem jego wdrożenia, realizacji i finansowania, przesyła do Agencji oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z tą rekomendacją.
Po zakończeniu realizacji programu jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do przesyłania do AOTMiT raportu końcowego, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej.

W ramach realizacji projektu ProfiBaza Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy podjął współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Efektem wspólnych działań jest otwarty dostęp do wybranych dokumentów związanych z planowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej. Znaleźć je można w Zakładce Zbiory danych, która umożliwia także generowanie danych w postaci tabel, wykresów lub map, a także plików zawierających surowe dane (CSV).

Publikacje oraz akty prawne dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji PPZ znajdują się w zakładkach: Publikacje, materiały edukacyjne oraz Akty Prawne.

UniwersytetPublikacja NaukowaArtykuły PopularnonaukowePDF1RaportyAkty Prawne